BUSINESS COACHING by LBC

Czym tak właściwie jest business coaching?

Business coaching koncentruje się na wspieraniu firm w ich rozwoju, pracą nad celami i uzyskiwanymi efektami, wzmacnianiu wartości i na tym, co jest najcenniejszym kapitałem każdej firmy – Człowieku!
Jest najlepszą formą inwestycji – Inwestycją w Człowieka – której efekty są nieocenione i realnie odczuwalne przez firmę, a koszty niewspółmiernie niskie.

Coraz szybsze tempo życia..., coraz bardziej złożone społeczeństwo..., innowacyjna technologia...

Obecne realia świata, gospodarki oraz trendy społeczne stawiają przed organizacjami i człowiekiem coraz większe i więcej wyzwań. Stawiane na naszej drodze wyzwania i oczekiwania wymagają zarówno od firm, jak i jej pracowników, ciągłego rozwoju i podążania w kierunku osiągnięcia „doskonałości”, bycia „nr 1” .
Zyski, prestiż, poklask oraz inne korzyści materialne (bądź niematerialne) widoczne na horyzoncie podejmowanych działań są silnym motywatorem. Zapominamy jednak, jaką ceną nasze dążenia są okupione.
Notoryczny stres, pośpiech, ciągła gotowość, coraz większe wymagania, złożoność, niepewność, poświęcenie, wyścig, frustracja, w konsekwencji wypalenie zawodowe, utrata energii i radości życia oraz brak satysfakcji z dążenia i samego osiągania zamierzonych celów.
Czasami cena jest znacznie wyższa  – utrata zdrowia (fizycznego lub/i psychicznego), a nawet życia.

Czy człowiek i firmy są gotowi ponieść takie koszty? Myślę, że nie!

Często nie myślimy o tym w taki sposób. Nie patrzymy z perspektywy czasu i realnych korzyści vs. koszty. A szkoda…
I co dalej?
Rezygnacja z marzeń, ambicji, planów, żeby uniknąć powyższych skutków?
Oczywiście, że NIE!!!
To nie jest rozwiązanie – a raczej oznaka słabości… ucieczka… Z pewnością taka postawa doprowadziłaby do wielu innych skutków ubocznych.

Rozwiązaniem jest COACHING!

Świadomy rozwój z wykorzystaniem naturalnego potencjału oraz poszanowaniu „własnego BHP” pozwoli osiągać najbardziej ambitne cele i zachować harmonię.
Zmiana, która jest jedyną stałą w naszym życiu (zgodnie z myślą Heraklita z Efezu) okaże się przyjemnym procesem. A bycie w zgodzie z samym sobą i wewnętrzna równowaga staną się silnym i trwałym motywatorem działań oraz dodatkowym generatorem energii.

Cel i Efekty Coachingu

Główne korzyści dla firm:

 • sprawnie działająca firma (zarówno jako całość, jak i w ujęciu pracy zespołowej oraz indywidualnej)
 • większa elastyczność firmy na wewnętrzne i zewnętrzne zmiany
 • wzrost wartości firmy
 • poprawa rezultatów (wyników)
 • pogłębienie efektu synergii
 • poprawa komunikacji z Klientami
 • diagnoza potencjału pracowników, planowanie kariery i rozwój pracowników
 • zwiększenie potencjału i samodzielności pracowników w realizacji zadań (celów)
 • lepsze podejście pracowników do zmian i nowych wyzwań
 • poprawa komunikacji i relacji w zespole (firmie)
 • wzrost motywacji pracowników
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • wyższa wydajność pracowników
 • większa skuteczność pracowników
 • wzrost efektywności działań pracowników
 • wzrost produktywności za pomocą „czystych” metod
 • trwała motywacja pracowników – budowana indywidualnie na bazie motywacji wewnętrznej (wewnętrznych filarach każdego człowieka)
 • minimalizacja sytuacji konfliktowych w zespole oraz skuteczne metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
 • inny wymiar zarządzania zespołem (proaktywne podejście członków zespołu, kreatywność, efektywność, skuteczność, współpraca, efekt synergii oraz poprawa relacji i komunikacji)
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • promowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej (CSR)
 • To, co najważniejsze – Ludzki Kapitał w pełni zaangażowany i oddany firmie!

Główne korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie dostępu do niewykorzystywanych do tej pory wewnętrznych zasobów – potencjału
 • zwiększenie potencjału i samodzielności w realizacji zadań (celów)
 • szeroki rozwój oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności (rozwój osobisty)
 • pozyskanie umiejętności właściwego ustalania celów i priorytetów
 • wzmocnienie świadomości i siły motywacji wewnętrznej (zbudowanej na wewnętrznych filarach każdego człowieka)
 • wzmocnienie osobowości
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • wzrost samoświadomości i autorefleksja
 • wzrost kreatywności – wyjście poza własne schematy myślenia
 • zwiększenie osobistej efektywności
 • budowanie samodzielności i odpowiedzialności w realizacji zadań (celów)
 • rozwój i doskonalenie komunikacji interpersonalnych
 • zoptymalizowanie działań
 • rozwój i doskonalenie zdolności organizacyjnych
 • eliminacja wewnętrznych barier oraz ograniczeń hamujących rozwój i działania
 • pozyskanie umiejętności proaktywnego i bezstresowego podejścia do zmian oraz nowych wyzwań
 • wzrost efektywności działań i uzyskiwanie zamierzonych rezultatów
 • osiąganie celów w sposób dający satysfakcję
 • poprawa szybkości reakcji na zmiany oraz lepsze zarządzanie procesem wprowadzanych zmian
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu
 • budowanie świadomości własnych emocji
 • świadomość i skuteczność radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • umiejętność spojrzenia na sytuację z różnych perspektyw
 • eliminacja symptomów wypalenia zawodowego, apatii, ambiwalencji
 • lepsza jakość życia zawodowego i osobistego
 • harmonia pomiędzy życiem zawodowym i osobistym!

FAKTY!!!

Coaching był i jest poddawany naukowym analizom, których dowody potwierdzają jego nieocenione zalety oraz skuteczność!​

Ocena wyników na poziomie ilościowym (wskaźnik rentowności):

 • Wskaźnik rentowności (ROI) programu coachingu zastosowanego między innymi w Nortel Networks (Anderson, Dauss i Mitsch, 2002; MetrixBlobal, 2005) prezentuje się na niezwykle wysokim poziomie 529%. Natomiast z uwzględnieniem ekonomicznych korzyści, które wynikały ze wzmocnienia stabilności kadrowej, wskaźnik ten oscylował w granicach aż 788%.
 • Wyniki przeprowadzonych w Manchesterze badań (Johnson,2004) zaprezentowały stopę zwrotu nakładów inwestycyjnych na program coachingu kadry kierowniczej na poziomie 570%. Z kolei coaching indywidualny, z uwzględnieniem wzrostu stabilności kadrowej, określono na poziomie 100% (Skiffington i Zeus, 2003).
 • Na podstawie przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych analiz, 22-krotny wskaźnik rentowności potwierdza również Dembkowski (2005).
*źródło: Excellence in Coaching.The Industry Guide, 2012, Jonathan Passmore

Ocena wyników na poziomie jakościowym (percepcyjnym):

 • Wg badań CIPD (2004) przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii aż 99% organizacji, które wdrożyły program coachingu potwierdza, że przynosi on wymierne korzyści zarówno pracownikom, jak również im samym – firmom.
 • Aż 89% kadry kierowniczej korzystającej z indywidualnego coachingu oraz 93% członków zarządu spółek w Niemczech potwierdzają skuteczność programu coachingu (Boning i Frischle, 2005; Heidrick i Struggles, 2004).
 • Wg PEF (2005) wyniki badań w 99% potwierdzają pozytywne nastawienie do coachingu.
 • 92% respondentów w Szwajcarii również potwierdza pozytywne działanie programów coachingowych.
 • Aż 93% menedżerów uważa, że programy coachingowe powinny być dostępne dla wszystkich pracowników, bez względu na piastowane stanowisko (Industrial and Commercial Training, 2002)
 • Ponad 70% biznesmenów zajmuje stanowisko, że coaching jest zdecydowanie skuteczniejszy niżeli inne (tradycyjne) narzędzia i środki (kursy czy szkolenia) kształtujące postawy i podnoszące efektywność pracowników (Training Strategies for Tomorrow, 2003).
 • W ostatniej dekadzie coaching stał się cenioną strategią walki ze stresem oraz wzrostu wydajności w pracy. Badania potwierdzają zredukowanie poziomu stresu i wyczerpania w życiu (Gyllensten i Palmer, 2005).
 *źródło: Excellence in Coaching.The Industry Guide, 2012, Jonathan Passmore

„Im bardziej rozwinięta technika wokół nas, tym większa potrzeba ludzkiego aspektu” John Naisbitt, Megatrendy

…z jednej strony wielość możliwości, z drugiej zaś brak realnego, społecznego i instytucjonalnego wsparcia…
Dlatego kierujemy się indywidualnym podejściem do naszych Klientów – Firm i ich pracowników – wychodząc naprzeciw ich potrzebom.
Analizując środowisko i potencjał firmy oraz jej pracowników, w oparciu o wizję i cele – dostosowujemy indywidualne narzędzia coachingowe, facylitacyjne oraz menedżerskie bazując na naszych autorskich programach.
Naszym celem jest „uskrzydlić firmę” pozwalając jej wykorzystać posiadane zasoby oraz dając nowe możliwości!

Zbudujmy razem nową przyszłość! Nie od jutra, od dzisiaj – tu i teraz!
Zrób pierwszy krok – zadzwoń lub napisz!